.....
فونتهای دستنویس یادداشت به روز شدن: پشتیبانی از اِعراب و حروف لاتین
شهاب سیاوش - فونت خوشنویسی سیاوش بشکسته - نگاهی نوین و تایپوگرافیک به خط بنایی

Si47ash-beshkasteh-font-0c

شهاب سیاوش - فونت خوشنویسی سیاوش بشکسته - نگاهی نوین و تایپوگرافیک به خط بنایی

نسخه جدید فونتهای متن و تیتر هزاره در ۲ وزن